Tjänster 

 

Avtalsrätt. Byråns specialkunnande ligger inom avtalsrättsliga frågor och byrån kan kommentera, uppsätta, ge en tolkningsbedömning och göra en riskanalys av olika kommersiella avtal som ett företag behöver.
 
Bolagsrätt. Byrån erbjuder rådgivning om bolagsrättsliga frågor som anknyter sig till olika ändringar i ett bolags struktur, beslutsbehörighet för styrelsen respektive bolagsstämma samt kan biträda vid fusioner, ändring av bolagsordning, bolagsstämmoärenden, uppsättande av aktieägaravtal etc.
 
Fastighetsrätt. Byrån erbjuder fastighetsrättslig rådgivning i frågor som rör försäljning, köp och arrendering av fastigheter.
 
Företagsarrangemang. Byrån gör juridiska due diligence granskningar vid köp och försäljning av bolag, biträder vid köp eller fösäljning av aktier i ett bolag eller vid verksamhetsöverlåtelser. 
 
Arbetsrätt. Uppsättande av anställningsavtal och andra typer av avtal mellan ett företag och dess verkställande direktör och andra nyckelpersoner samt hantering av konkurrens- och sekretessfrågor.
 
Offentlig upphandling. Besvär till marknadsdomstolen och rättelseyrkanden till upphandlingsenheten.
 
Arvsrättsliga ärenden. Byrån kan också uppsätta äktenskapsförord, bouppteckningar och testamenten samt sköta om arvsskiften.


Arvodet baserar sig på Finlands Advokatförbunds rekommendationer. Ta kontakt för mera information.